Wat is straling en wat zijn de risico’s?

Straling is energie die afkomstig is van een bron en door de ruimte reist en in staat kan zijn door verschillende materialen heen te dringen. Licht, radio en microgolven zijn soorten straling die niet-ioniserend worden genoemd. Het soort straling dat in dit artikel wordt besproken, wordt ioniserende straling genoemd omdat het geladen deeltjes (ionen) in materie kan produceren.

Ioniserende straling wordt geproduceerd door onstabiele atomen. Onstabiele atomen verschillen van stabiele atomen omdat onstabiele atomen een overmaat aan energie of massa of beide hebben. Straling kan ook worden geproduceerd door hoogspanningsapparatuur (b.v. röntgenapparatuur).

Atomen met onstabiele kernen worden radioactief genoemd. Om stabiliteit te bereiken, geven deze atomen de overtollige energie of massa af, of zenden ze die uit. Deze uitstoot wordt straling genoemd. De soorten straling zijn elektromagnetisch (zoals licht) en deeltjes (d.w.z. massa die wordt afgegeven met de energie van beweging). Gammastraling en röntgenstraling zijn voorbeelden van elektromagnetische straling. Gammastraling ontstaat in de atoomkern, terwijl röntgenstraling afkomstig is uit het elektronische deel van het atoom. Bèta- en alfastraling zijn voorbeelden van deeltjesstraling.

Interessant is dat er overal in onze omgeving een “achtergrond” van natuurlijke straling is (ubiquitous). Alomtegenwoordige achtergrondstraling is afkomstig uit de ruimte (d.w.z. kosmische straling) en van in de natuur voorkomende radioactieve materialen die zich in de aarde en in levende wezens bevinden.

Om jezelf minder te exposeren aan straling kun je kijken naar lead shielding solutions.

Wat zijn de risico’s?

Inzicht in het soort straling dat iemand opvangt, de manier waarop iemand wordt blootgesteld (uitwendig of inwendig) en hoe lang iemand wordt blootgesteld, zijn allemaal belangrijk voor het inschatten van de gezondheidseffecten.

Het risico van blootstelling aan een bepaalde radionuclide hangt af van:

  • De energie van de straling die het uitzendt.
  • Het soort straling (alfa, bèta, gamma, röntgenstraling).
  • De activiteit (hoe vaak zendt het straling uit).
  • Of de blootstelling uitwendig of inwendig is:
  • Uitwendige blootstelling is wanneer de radioactieve bron zich buiten jouw lichaam bevindt. Röntgenstralen en gammastralen kunnen door jouw lichaam gaan en daarbij energie afgeven.
  • Inwendige blootstelling is wanneer radioactieve stoffen in het lichaam terechtkomen door eten, drinken, ademen of injectie (bij bepaalde medische ingrepen). Radionucliden kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid als grote hoeveelheden worden ingeademd of ingeslikt.
  • De snelheid waarmee het lichaam de radionuclide na inname of inademing metaboliseert en elimineert.
  • Waar de radionuclide zich in het lichaam concentreert en hoe lang hij daar blijft.

Lees ook: Voordelen van het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten in jouw bedrijf